My account

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

A password will be sent to your email address.

 

รอหลัฐานการชำระเงิน หมายถึง
กำลังตรวจสอบการชำระเงิน หมายถึง

กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง หมายถึง

ส่งของแล้ว หมายถึง

อธิบายสถานะคำสั่งซื้อ

ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้มักตับส่วนกลางดำเนินการตรวจสอบ
มักตับส่วนกลางกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินที่ลูกค้าส่งกับบัญชีธนาคาร
เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
มักตับส่วนกลางได้ยืนยันยอดเงินจากรายการสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว และกำลังดำเนินการจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังปลายทางที่ลูกค้าระบุ
มักตับส่วนกลางได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าแล้ว โดยสินค้านั้นๆ ได้ออกจากมักตับส่วนกลาง ไปยังตัวแทนขนส่งในภูมิภาคต่างๆ 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.
LINE LOGO SVG