หน้าที่ของครู
การวัดและประเมินผล
การให้ระดับผลการเรียน
ระเบียบการสอบซ่อม
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน

การจัดทำเอกสารหลักฐาน
การศึกษา

ระบบการดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียน

เกณฑ์การเพิ่มคะแนน


หัวข้ออบรมนักเรียน
ตารางอบรมนักเรียน

เนื้อเรื่องการอบรม
หมวดภาษาไทย
หมวดวิทยาศาสตร์
หมวดสุขศึกษา
หมวดคณิตศาสตร์
หมวดสังคมศึกษา
หมวดทั่วไป

เวรทั่วไป
ช่วงพักย่อย
ช่วงพักกลางวัน
ช่วงละหมาด
ช่วงเย็น

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

1.  ผู้สอนทุกรายวิชามีหน้าที่ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนที่ตนสอนทุกคนทุกรายวิชา
2. การประเมินมี 2 ประเภท คือ ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น
3. การตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
                ระดับดี                                                   คะแนนร้อยละ                     75-100
                ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน                      คะแนนร้อยละ                     50-74
                ระดับควรปรับปรุง                                    คะแนนต่ำกว่าร้อยละ            50
4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น ให้ประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
                1. การอ่าน
                   1.1 ) อ่านได้ถูกต้องตามอักขระวิธี
                                1.2 ) สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
                                1.3 ) ตีความจากเรื่องที่อ่าน
                                1.4 ) อ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ โดยสามารถอ่านได้อย่างมีเหตุผล
                2. การคิดวิเคราะห์
                                2.1 ) สามารถแยกข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นของเนื้อเรื่องได้
                                2.2 ) คิดหาจุดสำคัญหรือแกนของเรื่องได้
                                2.3 ) สามารถคิด เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆ จากเรื่องที่อ่านได้
                                2.4 ) สามารถเปรียบเทียบ คิดแก้ปัญหาจากแก่นของเรื่องได้
                3. การเขียนสื่อความ
                                3.1 ) เขียนสะกดคำได้ถูกต้อง
                                3.2 ) เรียบเรียงถ้อยคำเป็นประโยค และข้อความได้อย่างถูกต้อง
                                3.3 ) เขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้
                                3.4 ) เขียนถ่ายทอดความรู้สึกจากจินตนาการได้

 ( ตัวอย่าง ) อัตราส่วนคะแนนการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กำหนดเป็น

แนวทางการประเมิน
การอ่าน ( 30 % ) การคิดวิเคราะห์ ( 30 % ) การเขียน ( 40 % )
1. อ่านจับใจความสำคัญ 1. จำแนกความต่างได้ 1. เขียนนำเสนอผลการศึกษา
2. อ่านแล้วแสดงความคิดเห็น 2. วิเคราะห์ข้อมูลได้  
3. อ่านแล้วนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
    ในชีวิตประจำวัน
3. เลือกวิธีและมีปฏิภาณไหวพริบ
    ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
2. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
    และความรู้ศึกอย่างสร้างสรรค์