กำหนดการและเนื้อหาการสอบ
ปลายภาค

สรุปโครงการประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2552

โครงการสัปดาห์ภาษาไทย
โครงการเดือนราญับ
โครงการอัล-กรุอาน
คัมภีร์มหัศจรรย์

โครงการความประเสริฐของ
เดือนชะอบาน

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการต้อนรับเดือนรอมฏอน
โครงการสัปดาห์วิทยาศาตร์
โครงการกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด

โครงการกีฬาสี อิกเราะ
สปอร์ดเดย์

โครงการมู่ฮัรรอม ปีใหม่
ของอิสลาม

โครงการสอนเสริม
โครงการเตรียมสอบ O-net


โครงการกีฬาสี อิกเราะสปอร์ตเดย์
โครงการกีฬาสี อิกเราะสปอร์ตเดย์ วันที่ 13 มกราคม 2553

          กิจกรรมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยมีกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อปลุกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการเสียสละและให้อภัย