เกี่ยวกับเรา
เป้าหมายของเรา
ภารกิจของเรา
ลัษณะการเรียน
การจัดการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่คาดหวังในปี
การศึกษา 2551-2552

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างหลักสูตร
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

English Program at Iqra

การจัดการเรียนรู้

          นักเรียนสามารถใช้ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้านภาษาคอมพิวเตอร์ เพิ่ม เสริมสร้าง
ทักษะ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และ อยู่ภายใต้ขอบเขตและกฏเกณฑ์ของศาสนบัญญัติ เช่น

“ กรเรียนแยกห้องเรียนระหว่างนักเรียนหญิงและชาย ”
“ การจัดห้องเรียน อนุบาล ไม่เกิน 30 คน ต่อห้อง ”

“ การจัดห้องเรียน ประถม - มัธยม ไม่เกิน 35 คน ต่อห้อง ”