เกี่ยวกับเรา
เป้าหมายของเรา
ภารกิจของเรา
ลัษณะการเรียน
การจัดการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่คาดหวังในปี
การศึกษา 2551-2552

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างหลักสูตร
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

English Program at Iqra

โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 – ป.6)
รายคาบ / สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา ป.1 รหัสวิชา ป.2 รหัสวิชา ป.3
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม
คาบ/สป. คาบ/สป. คาบ/สป. คาบ/สป. คาบ/สป. คาบ/สป.
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน          
 1. ภาษาไทย ท 11101 6 - ท 12101 6 - ท 13101 6 -
 2. คณิตศาสตร์ ค 11101 6 - ค 12101 6 - ค 13101 6 -
 3. วิทยาศาสตร์ ว 11101 2 - ว 12101 2 - ว 13101 2 -
 4. สังคมศึกษา ฯ ส 11101 2 - ส 12101 2 - ส 13101 2 -
 5. สุขศึกษาพลศึกษา พ 11101 1 - พ 12101 1 - พ 13101 1 -
 6. ศิลปะ ศ 11101 1 - ศ 12101 1 - ศ 13101 1 -
 7. การงานอาชีพ ฯ ง 11101 1 - ง 12101 1 - ง 13101 1 -
 8. ภาษาอังกฤษ อ 11101 10 - อ 12101 10 - อ 13101 10 -
รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 29 -   29 -   29 -
สาระการเรียนรู้ศาสนาเพิ่มเติม      
 1. อัลกุรอาน   - 6   - 6   - 6
 2. อิสลามศึกษา   - 5   - 5   - 5
 3. ภาษาอาหรับ   - 3   - 3   - 3
รวมสาระการเรียนรู้ศาสนา - 14   - 14   - 14
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
1. กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
  - 2   - 2   - 1
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 2   - 2   - 2
รวมคาบ / สัปดาห์ 29 16   29 19   29 16
รายชั่วโมงต่อสัปดาห์ 45   45   45

*หมายเหตุ* สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมไม่นับจำนวนหน่วยกิต